Наукові дослідження

2018 рік

Волошенко О. В. Розлади аутичного спектру: особливості конструктивної допомоги та психолого-педагогічного супроводу.-Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.-48с.

Волошенко О. В. Сучасна дидактика:тенденції розвитку і оновлення/ за заг.ред. Волошенко О. В., Черкаси: КНЗ ЧОІПОПП ЧОР, 2018, -70с.

Волошенко О. В. Джерела емоційного здоров'я/електронний ресурс http://oipopp.ed-sp.net/node/26179

Волошенко О. В. Створення команди у сучасному закладі загальної середньої освіти/ електронний ресурс http://oipopp.ed-sp.net/node/25845

 

2017 рік

Кравченко О. П.  Електронна демократія та електронне урядування. Можливість застосування електронних звернень і петицій в органах виконавчої влади / О. П. Кравченко // Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.- Київ: НАДУ, 2017 — с. 204

Бондаренко Т. Г. Вербальні технології формування медіааудиторії / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2017. ‒ № 1 (29). ‒ С. 53‒57.

Бондаренко Т. Г. Основні технології формування аудиторії сучасного радіо / Т. Г. Бондаренко // Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. ‒ 2017. ‒ V (19). ‒ Issue 119. ‒ S. 32‒35.

Bondarenko T. G. The main technologies used to impact the modern radio audience [Electronic resource] / T. G. Bondarenko // Materials from the International Conference «Problems of Humanities and Social Sciences – 2017» (Budapest, 29th of January 2017. ‒ Available at : http://scaspee.com/all-materials/apse-2017

Чабан А. Ю. «Трансформація парадигми історичних досліджень історії України ХХ ст. у світлі новітньої історіографії». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний  і антропологічний виміри» (з нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), Черкаси 3–4 березня 2017 року.

Чабан А. Ю. «Державотворчі процеси на території Середньої Наддніпрянщини у добу середньовіччя», -Київ, Черкаси: Матеріали ІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття». Черкаси. 2017 р., 24 березня.

Чабан А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини. Монографія. – Черкаси: «Вертикаль», 2017.

Чабан А. Ю. «Україна очима європейців: соціокультурний вимір». -Черкаси: Матеріали Міжвузівської наукової конференції «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє». 2017 р., квітень.

2016 рік

Бондаренко Т. Г. Експертне опитування медійників щодо інформаційної взаємодії з аудиторією: методологія та процедура / Т. Г. Бондаренко // Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. ‒ 2016. ‒ IV (18). ‒ Issue 109. ‒ S. 56‒60.

Токарчук В. А. Лексема foot n: мережа полісемії лексичного значення / В. А. Токарчук // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП 8–10 жовтня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ЧНУ імені Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – С. 39.

Бондаренко Т. Г. Інструменти для фокусування уваги аудиторії інтернет-видань [Електронний ресурс] / Т. Г. Бондаренко // Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції [наук. ред. В. Різун ; упоряд. Т. Скотникова, А. Волубуєва]. ‒ К. : Ін-т журналістики, 2016. ‒ С. 26‒32. ‒ Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/60-fv/103-journkonf.html.

Бондаренко Т. Г. Інформаційні взаємини в системі «медіа – аудиторія»: за результатами експертного опитування регіональних редакторів / Т. Г. Бондаренко // Наукові записки [Українська академія друкарства] : наукове видання. ‒ 2016. ‒ № 2 (53). ‒ С. 286‒302.

Бондаренко Т. Г. Медійні спецпроекти як інструмент для формування інформаційної компетентності аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» (3 ‒ 4 березня 2016 року). ‒ Запоріжжя : Кераміст, 2016. ‒ С. 13‒16.

Бондаренко Т. Г. Післясмак мови війни: соціолінгвістичний вимір Т. Г. Бондаренко // Мова. Суспільство. Журналістика : зб. матеріалів ХХІІ Міжнародної наук.-практ. конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 8 квітня 2016 року). ‒ К. : видавець Паливода А. В., 2016. ‒ С. 15‒21.

Бондаренко Т. Г. Регіональна практика взаємодії медіа з аудиторією (за результатами соціологічного дослідження) / Т. Г. Бондаренко // Поліграфія і видавнича справа : наукове видання. ‒ 2016. ‒ № 2 (72). ‒ С. 162‒173.

Бондаренко Т. Г. Синонімія термінів для позначення аудиторії медіа / Т. Г. Бондаренко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2017. – Вип. 16. – С. 40–45.

Бондаренко Т. Г. Спецкурс для магістрантів «Управління поведінкою аудиторії»: фахова запотребуваність і змістове наповнення / Т. Г. Бондаренко // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал. ‒ К. : вид-во «Білий тигр», 2016. ‒ № 3 (19). ‒ С. 3‒7.

Бондаренко Т. Г. Становлення, функціювання й перспективи розвитку студентського телебачення в річищі задоволення інформаційних потреб медійної аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Вища школа : науково-практичне видання. ‒ 2016. ‒ № 4 (141). ‒ С. 84‒92.

Бондаренко Т. Г. Технології формування сучасної телеаудиторії / Т. Г. Бондаренко // Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. ‒ 2016. ‒ IV (14). ‒ Issue 89. ‒ S. 11‒14.

Бондаренко Т. Г. Традиційні та нові форми інформаційної взаємодії медіа й аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал. ‒ Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т імені Лесі Українки, 2016. ‒ № 9‒10 (7). ‒ С. 5‒10.

Бондаренко Т. Г. Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. ‒ № 4 (28). ‒ С. 40‒44

Бондаренко Т. Г. Використання ігрофікованих інформаційних продуктів для формування медіааудиторії / Т. Г. Бондаренко // «Scientific-researches» : ежемесячный научный журнал. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 43‒49.

Бондаренко Т. Г. Інформаційний онлайновий спецпроект для медіааудиторії: поняття, типологія, вплив / Т. Г. Бондаренко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник Української академії друкарства. ‒ 2016. ‒ № 1 (71). ‒ С. 192‒202.

Бондаренко Т. Г. Інформаційно-рекламний відеоконтент для аудиторії офіційних сайтів ВНЗ / Т. Г. Бондаренко // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 ‒ 13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. ‒ Вінниця : [б. в.], 2016. ‒ С. 160‒165.

Бондаренко Т. Г. Способи привернення уваги інтернет-аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Наукові записки [Українська академія друкарства] : науково-фахове видання. ‒ 2016. ‒ № 1 (52). ‒ С. 248‒257.

Бондаренко Т. Г. Термінологійна панель для дослідження аудиторії медіа / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. ‒ № 3 (27). ‒ С. 69‒74.

Bondarenko T. G. The technologies used to shape the modern television audience [Electronic resource] / T. G. Bondarenko // Materials from the International Conference «Humanities and Social sciences in the Era of Globalization ‒ 2016» (Budapest, 28-th of May 2016). ‒ Available at : http://scaspee.com/all-materials/the-technologies-used-to-shape-the-modern-television-audience-bondarenko-t-g.

Bondarenko T. G. Expert survey of media people regarding information interaction with the audience: methodology and procedure [Electronic resource] / T. G. Bondarenko // Materials from the International Conference «Problems of Humanities and Social Sciences – 2016» (Budapest, 20th of November 2016). ‒ Available at : http://scaspee.com/all-materials/the-technologies-used-to-shape-the-modern-television-audience-bondarenko-t-g.

Чабан А. Ю. «Візія М. Грушевського історії Середньої Наддніпрянщини». –Матеріали Черкаського міжнародного історичного симпозіуму, присвяченого 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. — Черкаси, 22 вересня 2016 року.

Чабан А. Ю. «Витоки козацтва на Середньому Подніпров’ї» // Земля батьків, № 64, жовтень 2016 року.

Чабан А. Ю. «Середня Наддніпрянщина і Крим в часи зародження українського козацтва». Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія історичні науки. № 1,  2016 р.

Токарчук В. А. Нумеральний компонент як знак-індекс: формальні моделі й полісемія номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Гуманітарні науки: Сучасна наукова парадигма : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 118–126.

Чабан А. Ю. «Віхи становлення Черкаського національного університету в новітню добу історії України»». – Черкаси: Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 лютого 2016 р.

Чабан А. Ю. «Україна та імперська Росія». – Навчально-методичний посібник. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016 р.


22 серпня 2018
Powered by ArtistSoft