Рекомендації до випускних робіт

        У випускній роботі слухач семінару повинен із наукових позицій розкрити зміст обраної теми та показати глибокі знання програмної навчальної літератури, законодавчих і нормативних актів, матеріалів та документів органів влади, а також рекомендо­ваних до теми праць вітчизняних та зарубіжних учених.

Наука постійно розвивається й удосконалюється. Всебічне вивчення й узагальнення практики допомагає отримати нові знання про закономірності соціально-економічного, політичного розвитку суспільства. Все це, у свою чергу, вимагає творчого підходу до виконання зазначених робіт, тобто вміння самостійно, на основі теоретичних положень узагальнювати практику, робити обгрунтовані висновки.

Теоретичні положення, що розглядаються у підсумковій роботі, необхідно завжди підкріплювати конкретними прикладами й фактами роботи органів, посадових осіб місцевого самоврядування. Щоб факти служили доказами, вони мають бути ретельно відібрані як типові для сучасних умов і глибоко проаналізовані.

Важливою вимогою, що висувається до випускної  роботи, є науково об'єктивна та всебічна оцінка фактичного матеріалу, теорій та поглядів із позицій світового прогресу, інтересів держави й суспільства.

Певні вимоги ставляться й до обсягу, структури викладу матеріалу та оформлення підсумкової роботи. Її обсяг має складати, як правило, 20–25 сторінок машинописного тексту чи тексту в комп'ютерному наборі.

За своєю структурою випускна робота повинна складатися з плану, короткого вступу, основної частини, яка, в свою чергу, складається з двох-трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, а також додатків, якщо вони є.

Випускну роботу має характеризувати глибокий внутрішній зв'язок питань, що розглядаються у чіткій відповідності до плану.

Важливо дотримуватися логічної послідовності викладу матеріалу з кожного питання, оскільки її порушення призводить до зайвих повторень, а інколи — й до втрати логічного зв'язку між питаннями. В окремих випадках такі прорахунки залишають поза увагою важливі питання теми.

Якість роботи значною мірою залежить від вдалого вступу. В ньому варто показати значення теми, її актуальність та місце в курсі, що вивчається, для вдосконалення державного управління, роботи органів місцевого самоврядування, вирішення економічних, політичних, соціальних питань тощо.

Складовою частиною вступу має бути аналіз висвітлення обраної автором проблеми в сучасній науковій літературі, в законодавчих та нормативно-правових актах.

Такий підхід дасть змогу зрозуміти глибину наукової розробки теми і чітко сформулювати мету та головне завдання автора при виконанні випускної роботи.

Основний зміст теми потрібно докладно викласти з наведенням відповідної аргументації на основі вивчення рекомендованої (основної та додаткової) літератури вітчизняних та зарубіжних авторів. У розділах підсумкової роботи важливо розкрити теоретичні положення теми і на їх основі — практику роботи органу, посадової особи місцевого самоврядування з виконання їх повноважень, вирішення конкретних завдань. При цьому у розділах мають бути висвітлені принципові положення, засади, які визначають підходи до вирішення завдань; внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на ефективність їх вирішення, си­стема, форми, методи роботи; подані доказові авторські оцінки й узагальнення.

У заключній частині роботи чітко формулюють висновки та пропозиції. За своїм обсягом висновки, як і вступ, не повинні перевищувати 2–3 сторінки. У кінці роботи подається список використаної літератури, оформлений відповідно до вимог державного стандарту.

Робота має бути написана простою, зрозумілою мовою. Слід уникати «книжкових» виразів і фраз. Автор повинен самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями та наведеним фактичним і статистичним матеріалом.

Титульна сторінка випускної роботи повинна містити наступну інформацію:

- назва навчального закладу ( Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій);

- тема випускної роботи;

- виконавець ( слухач семінару підвищення кваліфікації за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування П.І.Б.);

- м. Черкаси 2016.

Виконана випускна робота передається в навчально-методичний відділ для координації її рецензування.


18 лютого 2018
Powered by ArtistSoft