Положення про навчально-методичну раду

 Загальні положення

Навчально-методична рада Черкаського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі-Центр) створена у відповідності з чинним законодавством України, Статутом центру для розгляду напрямів розвитку діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг з напряму 1501 «Державне управління».

         Навчально-методична рада (далі-рада) є дорадчо-консультативним органом при директорові центру. Головою ради є директор Центру.

    Рада у своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, документами Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії державного управління при Президентові України, Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради, Статутом Центру, даним Положенням, сучасними науково-методичними досягненнями в галузі підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

 Склад ради формується на громадських засадах. Члени ради призначаються наказом директора Центру, з числа досвідчених викладачів вищих навчальних закладів, науковців, керівників, спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та працівників Центру. Організаційне забезпечення роботи ради покладається на навчально-методичний відділ. Рада утворюється і ліквідовується наказом директора Центру.

 Основні завдання навчально-методичної ради

Відповідно до основних завдань Центру та основних положень Стратегії розвитку Центру на період до 2020 року навчально-методична рада:

1. Розробляє основні напрями та визначає методи і засоби підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і працівників підприємств, установ та організацій.

2. Надає висококваліфіковану науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування з метою підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій.

3. Сприяє здійсненню наукового супроводу державної регіональної політики шляхом організації і проведення наукових, науково-практичних конференцій.

4. Здійснює пошук ефективних форм і методів роботи з талановитою молоддю, випускниками вищих навчальних закладів з метою залучення їх до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

5. Налагоджує зв’язки та співпрацює у галузі підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і працівників підприємств, установ та організацій з закладам післядипломної освіти України з метою забезпечення високого рівня навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

6. Сприяє інформаційному забезпеченню державної регіональної політики шляхом висвітлення діяльності центру на офіційному веб-сайті центру, кореспондентської діяльності, реклами, тощо.

7. Вивчає та впроваджує андрагогічні форми та засоби проведення навчального процесу підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, інтерактивні методи навчання, елементи дистанційної форми навчання з метою підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Розглядає і подає на затвердження професійні програми підвищення кваліфікації, тематичних постійнодіючих і короткострокових семінарів, тематику випускних робіт.

9. Аналізує наукову, навчальну, інформаційну діяльність відділів розробляє рекомендації щодо її вдосконалення.

Права та порядок роботи

Члени ради мають право:

1. Виносити на обговорення ради питання, що відносяться до її компетенції.

2. Брати участь у вивченні матеріалів з питань, що розглядаються.

3. Вносити пропозиції до планів роботи та проектів рішень ради.

        Члени ради зобов’язані:

1. Брати участь у роботі засідань ради відповідно до затвердженого плану роботи.

2. Виконувати доручення голови ради та рішення ради.

Порядок роботи ради

1. Формою роботи ради є засідання.

2. Рішення про скликання засідання приймає голова ради. Засідання ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

3. Рішення приймаються шляхом голосування двох третин присутніх членів ради від їх загальної кількості і вважаються прийнятим, якщо за нього проголосувало три чверті присутніх членів ради.

4. Рішення ради оформлюються протоколами, які підписує голова ради, а готує секретар ради.

21 листопада 2019
Powered by ArtistSoft